Ana sayfa Banka Haber Sosyal Haklarımız ve Biz

Sosyal Haklarımız ve Biz

0
Sosyal Haklarımız ve Biz

Yeryüzü, insanların birlikte yaşamaları için yaratılmış olan muhitlerden meydana gelmektedir. Kadîm medeniyetlerde bu durum farklı şekillerde tezahür edildiğinden dolayı, günümüzün modern anlayışı oldukça değişik gelmektedir. Aynı zamanda, günümüzde insanların yaşayış şekilleri ve tebaası oldukları devletlerle olan ilişkileri, son derece farklı bir mahiyettedir. Bu, bilhassa II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bireyci ve özgürlükçü fikrî akımlar neticesinde de sistemli bir yapıya bürünmüştür. Savaştan sonra kurulan uluslar arası kuruluşlar, insanların bu şekilde davranışlarını özgürleştirmeye gitmiş ve kimi temel hak ve özgürlüklerini de yasa ile koruma altına almıştır. Bu anlamda, Türkiye’de de en yoğun şekilde ifade edildiği 1961 anayasasında bireyin sosyal hakları konusu ortaya çıkmıştır. Buna göre de birey, muhtelif konularda haklara sahip olduğunu bilmeli ve bu haklarını kullanmalıdır.

Altına Türkiye’nin de imza attığı Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi’nde birtakım temel sosyal haklar bildirilmiştir. Bu sözleşmeye göre, bireylerin sosyal haklarından bâzıları şu şekildedir:

 • Herkes, özgür bir şekilde istediği işte çalışma hakkına sahiptir.
 • Aynı şekilde bireyler, âdil olarak diğer bireylerle aynı şartlarda çalışma imkânına kavuşturulmak zorundadır.
 • Devletin, ortaya koymuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarına uygun neticede güvenli bir ortamda çalışma hakkı bulunmaktadır.
 • Asgari yaşam standartlarının üstünde maaş alma hakkı bulunmaktadır.
 • Çalışanlar ile birleşerek, daha iyi yaşam ve iktisâdi koşullar için örgütlenme ve sendika kurma hakkı bulunmaktadır.
 • Çocuk ve genç bireylerin bedenleri ve aynı zamanda manevi duyguları özel olarak koruma altındadır.
 • Bittabi çalışan kadınlar da, hamilelik ve hamilelik sonrasında birtakım özel korunma haklarına sahiplerdir.
 • Kişilerin, yeterli bilgi, beceri ve teknik eğilimlerine uygun olarak iş seçme hakkı bulunmaktadır. Aynı şekilde bu haktan dolayı, dilediği iş eğitimi okuluna gidebilmektedirler.
 • Çalışan bireyler, muhakkak sosyal güvencelere sahip olmak zorundadırlar.
 • Çalışamayan bireyler, yaşamlarını idame ettirebilmek için yardım alma hakkına sahiplerdir.
 • Engelli kimseler, toplumla birlikte yaşama hakkına sahiplerdir. Aynı zamanda tedavi hakkını da kullanmalılardır.
 • Yaşlı bireyler de, korunma haklarına sahiplerdir.

Yorum yazın

Lütfen yorum yazın!
Lütfen adınızı buraya girin